Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

requisition /,rekwi'zi∫n/  

 • Danh từ
  lệnh trưng dụng
  make a requisition for supplies
  trưng dụng quân nhu
  a requisition order
  lệnh trưng dụng
  Động từ
  trưng dụng
  quân đội trưng dụng toàn bộ dự trữ dầu xăng của chúng tôi
  ra lệnh chính thức (cho ai làm gì…)
  requisition the villages for billets
  ra lệnh chính thức cho dân làng cấp chỗ trú quân