Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confiscate /'kɒnfiskeit/  

  • Động từ
    tịch thu