Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sequestrate /'si:kwestreit/  

  • Động từ
    (luật học)
    tạm giữ (tài sản)
    tịch thu