Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voucher /'vaʊt∫ə[r]/  

 • Danh từ
  phiếu (có thể dùng thay tiền trong một số trường hợp)
  luncheon voucher
  phiếu ăn trưa (phát cho công nhân ở một số nơi)
  biên lai, giấy biên nhận

  * Các từ tương tự:
  Voucher schemes