Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

request stop /ri'kweststɒp/  

  • Danh từ
    nơi xe buýt đỗ khi có khách vẫy gọi