Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được thúc đẩy
  a politically motivated murder
  vụ giết người do động lực chính trị thúc đẩy
  be highly motivated
  được thúc đẩy mạnh mẽ làm điều gì, rất sốt sắng làm điều gì