Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+about) báo tin sai
    tôi rất tiếc báo để anh biết là anh đã được báo tin sai

    * Các từ tương tự:
    misinformation, misinformative