Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misinformation /,misinfə'mei∫n/  

  • sự tung tin giả