Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misinformative /'misin'fɔ:mətiv/  

  • Tính từ
    nhằm báo tin tức sai
    nhằm làm cho đi sai hướng