Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misadvise /'misəd'vaiz/  

  • Ngoại động từ
    khuyên sai, cố vấn sai