Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đoạn ngắn ghi nhanh

    * Các từ tương tự:
    jottings