Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intangible /in'tændʒəbl/  

 • Tính từ
  không thể sờ thấy; không thể hiểu thấu được
  the old building had an intangible air of sadness about it
  tòa nhà cổ có một không khí buồn bã không thể hiểu thấu nổi
  không tồn tại dưới dạng vật chất, vô hình
  the intangible value of a good reputation
  giá trị vô hình của một thanh danh tốt

  * Các từ tương tự:
  Intangible assets, Intangible capital, intangibleness