Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vốn vô hình