Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không chính xác, không đúng

    * Các từ tương tự:
    imprecisely, impreciseness