Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexplicit /iniks'plisit/  

  • Tính từ
    không nói lên rõ ràng, không rõ ràng; mơ hồ, chung chung

    * Các từ tương tự:
    inexplicitness