Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impreciseness /impri'saisnis/  

  • Danh từ
    tính không chính xác, tính không đúng
    tính mơ hồ