Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đúng, không chính xác
    dự báo thời tiết là một khoa học không chính xác

    * Các từ tương tự:
    inexactitude, inexactly, inexactness