Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexactness /inig'zæktitju:d/  

  • Danh từ
    tính không đúng, tính không chính xác; sự không đúng, sự không chính xác