Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khó nắm bắt
  the most elusive criminal
  tên tội phạm khó nắm bắt nhất
  khó nhớ, khó hiểu
  an elusive word
  một từ khó hiểu

  * Các từ tương tự:
  elusively, elusiveness