Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intangibleness /intændʤə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể sờ thấy được
    tính không thể hiểu thấu được, tính không thể nắm được, tính mơ hồ