Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngữ cảnh
  can you guess the meaning of the word from the context?
  anh có thể đóan được nghĩa của từ đó qua ngữ cảnh không?
  bối cảnh
  trong bối cảnh khủng hỏang kinh tế hiện nay, hạ mức thuế có vẻ là thất sách

  * Các từ tương tự:
  context sensitive help key, context-dependent, context-free grammar, context-free language, context-sensitive help, contextual, contextual help, contextually, contextural