Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

context-sensitive help   

  • (Kỹ thuật) giúp đỡ giải thích bén nhạy

    * Các từ tương tự:
    context sensitive help key