Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

context sensitive help key   

  • (Kỹ thuật) khóa giúp theo nội dung