Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

context-free grammar   

  • (Kỹ thuật) văn phạm phi ngữ cảnh