Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

context-free language   

  • (Kỹ thuật) ngôn ngữ phi ngữ cảnh