Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contextual /kɔn'tekstjuəl/  

 • Tính từ
  (thuộc) văn cảnh, (thuộc) ngữ cảnh, (thuộc) mạch văn
  the contextual method of showing the meaning of a word
  phương pháp giảng nghĩa một từ theo văn cảnh

  * Các từ tương tự:
  contextual help, contextually