Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contextural /kən'tekst∫ʊəl/  

  • Tính từ
    [thuộc] ngữ cảnh
    ngữ cảnh có thể giúp ta tìm ra được nghĩa