Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] vội vàng, [một cách] hấp tấp