Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impetuously /im'petʃʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bốc, [một cách] hăng