Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurriedly /'hʌridly/  

  • Phó từ
    [thuộc] vội vàng gấp gáp
    we have to leave rather hurriedly
    chúng tôi phải ra đi khá vội vàng