Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hấp tấp, vội vàng một cách quá đáng; nông nổi, không thận trọng (về hành động); thiếu suy nghĩ, hấp tấp (về người)