Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recklessly /'reklisli/  

  • Phó từ
    [một cách] coi thường, [một cách] khinh suất
    [một cách] liều lĩnh