Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    cấp tốc
    come post-haste
    đến cấp tốc