Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impulsively /im'pʌlsivli/  

  • Phó từ
    [một cách] bốc đồng