Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] liều;[một cách] bốc;[ột cách] thiếu suy nghĩ