Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incautiously /in'kɔ:ʃəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thận trọng, khinh suất