Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    lơ là, lơ đễnh