Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được nuôi dưỡng ăn uống đầy đủ