Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tiệt khuẩn
    triệt sản

    * Các từ tương tự:
    sterilizer