Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thiến (súc vật)

    * Các từ tương tự:
    gelder, gelding