Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cái, mái
  a female dog
  con chó cái
  a female flower
  hoa cái
  a female plug
  (điện) cái phích cái (có lỗ để cắm)
  nữ
  female suffrage
  quyền đi bầu của nữ
  Danh từ
  con cái; con mái; cây [mang hoa] cái
  (thường nghĩa xấu) người đàn bà, người phụ nữ, con mụ
  who on earth is that female he's with?
  hắn đi với con mụ nào thế?

  * Các từ tương tự:
  female connector, female receptacle