Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ nối âm, bộ liên kết âm