Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caponize /'keipənaiz/  

  • Ngoại động từ
    thiến (gà)