Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hun khói, xông hơi (để trừ sâu, trừ khuẩn)