Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanitize /'sæniteit/  

  • Động từ
    cải thiện điều kiện vệ sinh; làm vệ sinh

    * Các từ tương tự:
    sanitize, sanitise