Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hoạn (động vật cái)
    con mèo của anh đã hoạn chưa?