Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castrate /kæs'treit/  /'kæstreit/

  • thiến (một con vật đực hoặc người đàn ông)

    * Các từ tương tự:
    castrater