Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không chỉnh tề; luộm thuộm