Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rùng mình (ghê sợ, ghê tởm...)