Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh vật học) sự tiết; chất tiết
    the secretion of saliva
    sự tiết nước bọt
    sự cất, sự giấu